60 NEW PATTERNS AVAILABLE NOW!

English » Japanese

The Knitty Gritty

ENGLISH
JAPANESE (Romaji)
knit stitch
omote-me
purl stitch
ura-me
knitting/to knit
amimono/amu/amimono o suru
knitting needles
ami-bari
yarn
keito
gauge
geiji
swatch
suwachi
cast on
tsukuri-me
bind off
fuseme
right side/wrong side of work
amijii no (omotegawa/ura-gawa)
increase
mashime suru
decrease
herashime suru
row
dan
yarn over
kakeme suru
level of difficulty: beginner
nani-do: shokyushamuke
level of difficulty: intermediate
nani-do: chukyusha-muke
level of difficulty: advanced
nani-do: joukyusha-muke
level of difficulty: expert
nani-do: senmonka(puro)-muke
crochet
kagibari-ami
crochet hook
kagibari
chain
kusari
single/double/triple (treble) crochet
komaami/nagaami/naganagaami
loop
me
join into a ring
wa-ni-suru

Handy Phrases

ENGLISH
JAPANESE (Romaji)
Where is the nearest yarn shop?
Koko kara ichiban chikaku ni aru keitoyasan/shugei-ten wa doko desu ka?
How much is this ball of yarn?
Kono keito wa ikura desu ka?
What is the fiber content?
Nan no sozai ga haitte masu ka?
wool
uuru
acrylic
akuriru
mohair
mo-he-a
silk
kinu
cotton
kotton
cashmere
kashimiya
nylon
nairon
angora
angora
rayon
re-yon
Q: What are you making?
Nani o tsukutte imasu ka?
A: I’m making…
___ o tsukutte imasu.
scarf
sukaa-fu
sweater
sei-taa
cardigan
kaa-di-gan
poncho
pon-cho
shawl
shou-ru
hat
bou-shi
vest
besuto
socks
kutsu-shita
mittens
miton
skirt
sukaa-to
blanket
mou-fu
I would like to make a ______. Where can I find a pattern?
____ o tsukuritai desu ga, pataan ga arimasu ka?
Oh dear, I have dropped a stitch.
Ara, me o otoshite shimatta.
Oh dear, I need to rip back. Again.
Ara, mata anda no o hodokanakereba naranai.
Did you make that yourself?
Sore wa jibun de tsukurimashita ka?
Yes, I made this myself!
Sou, jibunde tsukurimashita.
I love to knit/crochet
Amimono ga daisuki!

Translators: Alison Hansel, Svetlana Avrakh, Katherine Mok, Cornelia Tuttle Hamilton, Lucia Tedesco, Jacqueline Broner, Cynthia Hunger, Anu Harkki, Theresa Vinson Stenersen, Marjoleine van der Heide