English » Japanese

The Knitty Gritty

ENGLISH JAPANESE (Romaji)
knit stitch omote-me
purl stitch ura-me
knitting/to knit amimono/amu/amimono o suru
knitting needles ami-bari
yarn keito
gauge geiji
swatch suwachi
cast on tsukuri-me
bind off fuseme
right side/wrong side of work amijii no (omotegawa/ura-gawa)
increase mashime suru
decrease herashime suru
row dan
yarn over kakeme suru
level of difficulty: beginner/intermediate/advanced/expert nani-do: shokyushamuke/chukyusha-muke/joukyusha-muke/senmonka(puro)-muke
crochet kagibari-ami
crochet hook kagibari
chain kusari
single/double/triple (treble) crochet komaami/nagaami/naganagaami
loop me
join into a ring wa-ni-suru

Handy Phrases

ENGLISH JAPANESE (Romaji)
Where is the nearest yarn shop? Koko kara ichiban chikaku ni aru keitoyasan/shugei-ten wa doko desu ka?
How much is this ball of yarn? Kono keito wa ikura desu ka?
What is the fiber content? Nan no sozai ga haitte masu ka?
wool uuru
acrylic akuriru
mohair mo-he-a
silk kinu
cotton kotton
cashmere kashimiya
nylon nairon
angora angora
rayon re-yon
Q: What are you making? Nani o tsukutte imasu ka?
A: I’m making… ___ o tsukutte imasu.
scarf sukaa-fu
sweater sei-taa
cardigan kaa-di-gan
poncho pon-cho
shawl shou-ru
hat bou-shi
vest besuto
socks kutsu-shita
mittens miton
skirt sukaa-to
blanket mou-fu
I would like to make a ______. Where can I find a pattern? ____ o tsukuritai desu ga, pataan ga arimasu ka?
Oh dear, I have dropped a stitch. Ara, me o otoshite shimatta.
Oh dear, I need to rip back. Again. Ara, mata anda no o hodokanakereba naranai.
Did you make that yourself? Sore wa jibun de tsukurimashita ka?
Yes, I made this myself! Sou, jibunde tsukurimashita.
I love to knit/crochet. Amimono ga daisuki!

Translators: Alison Hansel, Svetlana Avrakh, Katherine Mok, Cornelia Tuttle Hamilton, Lucia Tedesco, Jacqueline Broner, Cynthia Hunger, Anu Harkki, Theresa Vinson Stenersen, Marjoleine van der Heide